Logo and name DigiDat

We maken uw beeldmateriaal duurzaam en toegankelijk.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

•  Elke opdracht of dienst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
Tenzij anders vermeld op de bestelbon/offerte/factuur geeft de opdrachtgever stilzwijgend zijn akkoord voor deze algemene voorwaarden.
•  Digidat heeft het recht de vermelde prijzen voor goederen aan te passen indien zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van deze goederen. De goederen worden geleverd zoals omschreven in de offerte of in de bestelbon.
•  Een klant die leveringen en/of diensten bestelt, wordt geacht te beschikken over de rechten op deze leveringen en/of diensten en hij ontheft Digidat ter zake van alle aansprakelijkheid. Bovendien verbindt de klant zich ertoe om alle schade te vergoeden die zou kunnen ontstaan door het niet-bestaan van deze rechten. De auteursrechten die door SABAM, een ander organisme of een privépersoon geïnd worden in het raam van een actie die gerealiseerd wordt voor de klant, zijn ten laste van de klant.
•  Het door de klant aangeleverde materiaal wordt na aflevering van het project terug bezorgd aan de klant, tenzij anders vermeld. Het materiaal is voor geen enkel risico verzekerd en ontlast Digidat van alle verantwoordelijkheid.
•  Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Digidat . De opdrachtgever heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van privé-leven.
Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan schriftelijk gebeuren of via e-mail.
•  Levering van de goederen vindt uitsluitend plaats tegen contante betaling of bij vooruitbetaling .
•  De goederen en/of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
De leveringsvoorwaarden voorzien voor de verzending van de goederen hebben uitsluitend betrekking op het Belgische territorium.
•  Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
•  Digidat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen voortvloeiend uit de verzending of bezorging via de diensten van de Post of andere koerierdiensten (laattijdige levering, beschadigde levering, ...).
•  De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
•  De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico's vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30 st dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
•  Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
•  Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
•  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de verkoper.

__________________________________

© DigiDat 2023